Ki ád többet? Sziget eladó! Mert egész tömeg volt az, a mely a Sakramento-utcza Nem csupán Kalifornia egyes államainak, Oregonnak, Utahnak, amerikai polgárai voltak köztük, hanem voltak francziák is, kik itt a népességnek körülbelől egy hatodát teszik; aztán mexikóiak, hosszú köntösükben, khinaiak, széles ujju lebernyegeikkel, hegyes saruikkal, sipkájukkal fejük bubján, aztán voltak Oczeániából kanakok, sőt a legvadabb vidékekről ide került u.

Siessünk elmondani, hogy elveszne hüvelyk e jelenet a kaliforniai államok fővárosában, San-Franciskóban folyt le, de nem abban az időben, a midőn az uj bányák kiaknázása a világ minden részéből oda vonzotta az embereket, nem től ig. San-Francisko ekkor már nem az volt, a mi eleinte; valóságos karaván-serail, szálló, vendégfogadó, hol egy éjszakát eltöltöttek az ügyesbajos emberek, kik a Sierra-Nevada nyugati oldala aranytermő vidékei felé siettek.

Nem; a fogyás anélkül ismeretlen Yerba-Buenából történetünk idejében már vagy husz év óta a maga nemében egyedül álló város alakult, melynek vagy fogyás anélkül lakosa van, mely két halom aljában épült, s bár közvetlen a parton nem volt számára elég fensik, mindazonáltal a mögötte elterülő magaslatok utolsójának beépitésével csakhamar elérhet odáig; szóval e város leverte Limát, Santjagót, Valparaisot, minden nyugati versenytársát s minden amerikai előtt a «Csendes-tenger királynéja», a nyugati part dicsősége lett belőle.

E napon, - május én - még hideg volt.

A sarkvidéki áramok közvetetlen hatásának kitett e vidéken május első napjai körülbelől olyanok, mint Közép-Európában márczius utolsó napjai. E nyilvános terem légkörében azonban nem dideregtek az emberek. A csöngetyü folytonos csöngése szerfölött sok embert csőditett össze, s valóságos hőség izzasztotta veritékesre a homlokaikat, melyeket kivül a hideg ugyancsak gyorsan fölszántott volna.

Nem kell azonban hinni, hogy ez a sok tolongó ember mind azért jött az árverelő terembe, hogy vásároljon. Sőt azt merném mondani, hogy csupa kiváncsi ember volt mind, a ki csak ott volt.

fogyás anélkül, hogy elveszne hüvelyk

Ki is lett volna olyan bolond, ha mindjárt elég gazdag lett volna is rá, hogy megvegye a Csendes-tenger egy szigetét, a melyre nézve a kormánynak az a furcsa ötlete támadt, hogy eladja, vagy elárverezteti. Az általános nézet tehát az volt, hogy a kikiáltási árat senki sem fogja megajánlani, s hogy egyetlen vállalkozó sem fog akadni, a ki kapjon a mézes madzagon.

fogyás anélkül, hogy elveszne hüvelyk

Pedig a kikiáltót ugyancsak nem lehetett hanyagsággal vádolni, orditott az torka szakadtából, igyekezett neki lovalni az eleve nem nagy vásárlási kedvet tanusitó közönséget.

Nevettek rajta, de nem hajtottak fogyás anélkül. Ki ad többet érette? Kinek van bátorság a zsebében? Kinek kell egy egész jó karban levő sziget, a Csöndes-oczeánon, az oczeánok oczeánján.

Az ára tizenegyszázezer dollár. Annyi mint semmi. Avagy tán ön amott, a ki ugy mozgatja a fejét, mint valami porczellán mandarin? Tessék egy sziget! Kinek kell egy sziget? Az egész terem kaczajba tört ki, hanem azért a kikiáltási árt nem igérte meg senki. Pedig, ha az árverés tárgya nem is mehetett kézről-kézre, a sziget térképét rendelkezésére bocsátották a közönségnek. Az árverelők előre hogy elveszne hüvelyk, mihez tartsák magukat a föld eme, dobra került pontját illetőleg.

Voltak fölvételek helyrajzi, talajminőségi, vizrendszeri, éghajlati, közlekedési tekintetben, s igy minden eleve és könnyen volt megtudható.

  • HCG - Partida Corona Orvosi Központ
  • Jules Verne: A Robinsonok iskolája [Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK]
  • Játszik velünk százszor megcsalatottan is a hullámzó reménység.

Nem önszeretet fogyás hát zsákban macskát s az olvasó el fogja nekem hinni, hogy az eladott dolog minémüsége tekintetében csalás nem foroghatott fönn. Különben is az Egyesült-Államok összes városaiban - és kivált Kaliforniában - annyi újság napi lap, heti lap, havi folyóirat, havonkint kétszer megjelenő szemle, értesitő, hirdető vállalat hónapok óta reá irányozta a közönség figyelmét erre a szigetre, melynek árverelését a kongresszus külön szavazata engedélyezte.

A Spenczer-sziget volt ez, mely a san-franciskói fogyás anélkül nyugat-dél-nyugatra fekszik, a kaliforniai száraz földtől négyszáz hatvan kis mértföldnyire az északi szélesség 32° 15', s a greenwichi délkörtől nyugatra a ° 18' alatt. Lehetetlen egyébiránt elszigeteltebb, minden kereskedelmi és tengerészeti mozgalmon jobban kivül eső helyet képzelni; ámbár a Spencer-sziget aránylag nem feküdt valami nagyon messzire s ugyszólván még az amerikai belső tengerhez tartozott.

De ott a rendes áramok, a mint észak felé, majd meg dél felé tartanak, a maguk irányán kivül hagynak némely csöndes vizü részeket, melyek sokszor Fleureiu forgója név alatt ismeretesek.

FOGYÁS - a 10 legfontosabb tipp

Ebben a határtalan viztükörben, melynek semmi határozott áramlása sincs, emelkedik a Spencer-sziget. Ennélfogva mentül kevesebb hajó megy el mellette.

A Csendes-tengeren átvezető hajóutak, melyek az ujvilágot az ó világgal összekötik, akár Japán, akár Khina legyen is végczéljuk, mind inkább délre vágják keresztül e világtájat. A vitorlás hajók végtelen szélcsendre akadnának a Fleurieu forgóján, a gőzösöket pedig, melyek a legrövidebb utat szokták választani, mi sem vonja arra felé. Sem vitorlás hajók, sem gőzösök nem vesznek tehát tudomást a Spencer-szigetről, mely ugy áll ott, mint a Csendes-tenger vizalatti hegységei valamelyikének elszigetelt hegycsúcsa.

Valóban, oly ember számára, a ki a világ zaját kerülni akarja s nyugalmat és magányt óhajt, kivánni sem lehetne jobb helyet, mint ezt a tengerparttól pár száz mértföldnyire fekvő szigetet.

Valami önkénytes Robinson vágyai eszményképére találhatna benne. Csakhogy előbb meg kell adni az árát. De hát miért akarták az Egyesült-Államok eladni ezt a szigetet? Puszta szeszélyből talán? Egy nagy nemzet nem tehet semmit se szeszélyből, mint valami magánember.

fogyás anélkül, hogy elveszne hüvelyk

Az eladási határozat oka a következőkben rejlett: A Spencer-sziget, izolált helyzetében, már réges régtől fogva hasznavehetetlen állomásnak tetszett. A gyarmatositás megkisértése nem vezetett volna gyakorlati eredményre. Katonai tekintetben semminő érdek nem kapcsolódhatott hozzá, mert mint katonai állomás csak a Csendes-tenger teljesen elhagyatott részei fölött uralkodhatott volna.

Kereskedelmi tekintetből sem lehetett reá reflektálni, mert terményei nem érték volna meg a költséget, a mibe az ut kerűl, oda meg vissza. Javitó gyarmat alapitására meg nagyon is közel volt a parthoz. Ennélfogva emlékezetet meghaladó időktől fogva elhagyatott volt a hely; s igy a kongresszus, a mely csupa «kiválóan gyakorlati» emberekből alakul, elhatározta, hogy árverésre bocsátja a szigetet, persze annak kikötésével, hogy a vevő csak amerikai polgár lehet. Azonban az árát sem szabták kicsire.

Egy millió százezer dollár volt a kikiáltási ár. Ha valami pénz-társaság alakul, s részvényekre alapitva az veszi át ezen sziget értékesitését, annak gyerekség lett volna ez a vételár; s ha a sziget kihasználása nyereséggel kecsegtetett volna, bizonyosan akad is ilyen társaság; de hát, ismételjük, biz ez a sziget nem kecsegtetett semmiféle nyereséggel s ahhoz értő emberek nem becsülték többre az Egyesült-Államok ghrp- 2 a fogyáshoz kiszögellő pontját, mint valamely az északi sarkvidék területén fekvő szigetecskét.

Magános emberre nézve pedig ez a kikiáltási ár már jelentékeny volt. Gazdag embernek, véghetetlenül gazdag embernek kellett lenni, hogy hogy elveszne hüvelyk csupa kedvtelésből adhassa ezt a sok pénzt, mely nem kamatozhat, legfölebb egy negyed hogy elveszne hüvelyk forintja után. Még fokozta az üzlet előnytelen voltát, hogy a fizetésnek készpénzben s azonnal a vétel után kellett történni, s még az Egyesült-Államokban is ritka az olyan ember, a kinek tizenegyszázezer dollár költő pénze legyen a zsebében, a mit megfontolás és a visszaszerzés reménye nélkül a vizbe dobhasson.

A kongresszus pedig el volt határozva, hogy ez áron alul nem adja el a szigetet. Egy millió százezer dollár! Egy czenttel sem kevesebb! Máskülönben a Spencer-sziget az Egyesült-Államok tulajdona marad. És valószinü volt, hogy csakugyan az marad, mert nem lehetett föltenni, hogy akad vállalkozó, a ki elég bolond lesz ezt az árt megfizetni.

Különben még az is ki volt az árverelési föltételek közt kötve, hogy a tulajdonos, ha ugyan akad valaha, nem lesz a Spencer-sziget királya, hanem köztársasági elnök.

Nem lesznek tehát jobbágyai, csak polgártársai, a kik azon kötelezettséggel, hogy mindig megujitják a megbizást, meghatározott időre elnökükké választják.

Mindenesetre tilos lesz tehát neki mint uralkodónak lépni föl. Az unió nem türi királyság alapitását amerikai vizeken, bármily kicsiny legyen is ez a királyság.

Ez a zsírégetés menopauza is alkalmas lehetett, hogy elidegenitsen a vásárlástól egy-egy nagyralátó milliomost, egy-egy dúsgazdag nábobot, kinek tán kedve lett volna versenyezni a Sandwich, a Marquise, a Pomotu-szigetek vagy a Csöndes-Óczeán más szigeteinek vad fogyás anélkül.

Ezért-e vagy más okból, elég az hozzá, hogy vevő nem jelentkezett. Az idő telt, a kikiáltó már egészen elfuladt, a biztos is már rekedtre kiabálta magát, a nélkül, hogy egyetlen oly főbolintást vett volna észre, a minők megfigyelésében az ily tisztes ügyvivők oly nagy mesterek; szóval az concerta 36 fogyás még nem ajánlotta meg senki. A mig az árverelő kalapács egyre dobolt, a nép és a tömeg sem pihent.

Élcz élczet ért, s minden tréfa körutat tett a teremben. Voltak, a kik két dollárt igértek a szigetért, beleértve a költségeket.

fogyás anélkül, hogy elveszne hüvelyk

Mások azt akarták, hogy előbb megnézik a szigetet, csak aztán üssék el. S egyre hangzott a kikiáltó szava: - Sziget eladó! Vevő pedig nem volt.

A hCG egy hormon, amelyet természetesen a szervezetben termelnek. Számos funkciója van, és gyógyászatilag különböző feltételek kezelésére használják. A terhesség alatt ez a hormon lehetővé teszi a szervezet számára, hogy metabolizálja a zsírt, és energiává tegye mind az anya, mind a magzat számára. A súlycsökkenéshez csak nagyon kis mennyiségű hCG-t használunk fel, hogy kihasználjuk ezt a mechanizmust, hogy a feleslegesen tárolt zsírt így az izom és a csont megtakarítása leégítsük. Hogyan működik a hCG a fogyásért?

Végtelen kaczaj fogadta e választ. Teljes csönd. Ez a négy szó mint megannyi revorverlövés hangzott végig a termen.

fogyás anélkül, hogy elveszne hüvelyk

Az egész tömeg egy pillanatra elcsöndesedett s ugy fordult oda a vakmerő ember felé, ki ezt az összeget koczkáztatni merte. Kolderup W. Vilmos volt, San-Franciskóból.

Engedjétek hozzám jönni a szavakat

Hogy liczitálták egymást túl a sanfranciskói Kolderup W. Vilmos és a stocktoni Taskinar J. Volt egyszer egy ember, a ki rendkivül hogy elveszne hüvelyk volt s ugyan ugy számolhatta milliókban dollárait, mint a hogy mások ezrekben számitják. Ez az ember Kolderup W.

  • KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: FELEBARÁTAIM
  • Goji bogyó: az előnyök és kár, kalória, alkalmazás - Az olaj
  • Nincs kivétel és goji bogyók.

Vilmos volt. Gazdagabbnak mondták a Westminster herczegnél, a kinek nyolczszázezer livre évi jövedelme van, s a ki e szerint ötvenezer frankot költhet napjában, vagyis harminczhat frankot minden perczben, - gazdagabbnak mint a nevadai Jones szenátort, a kinek harminczhat millió járadéka van hogy elveszne hüvelyk, - gazdagabbnak még Mackaynél is, kinek két millió hétszázötvenezer livrenyi évi járadéka van, a miből minden másodperczre két frank és néhány centime jut. A Rothschildekről, a Van der Biltekről, zsírégető türelem Northumberland herczegekről, a Stewartokról, a hatalmas kaliforniai bank igazgatóiról s más ó- és ujvilágbeli pénzhatalmasságokról, az ily apró milliomosokról, a kiknek Kolderup W.

Vilmos urnak módjában lett volna alamizsnát osztogatni, - azokról nem is beszélünk. Adhatott volna nekik egy milliót, a fogyás anélkül, hogy magát zavarba hozta volna; mint a hogy egy magunkféle ember egy-egy kaputos koldusnak adhat egy forintot.

Kalifornia legelső bányáinak kiaknázásában szerezte e tiszteletreméltó vállalkozó kiszámithatatlan nagyságu vagyona szolid alapját. Ő volt fő szövetségese és üzlettársa Sutternek, a kapitánynak, kinek földjén ban az első ércztelepet fölfedezték. Ez időtől fogva, fogyás anélkül és esze segitségével, részes és érdekelt volt a két világ minden nevezetesebb vállalatában. Merészt hozzáfogott a legkülönbözőbb kereskedelmi és iparvállalati üzletekhez.

Tőkéivel legalább száz gyárat tartott működésben, s azok gyártmányait tulajdon hajói hordták szét a világ minden részébe. Gazdagsága tehát nem pusztán arithmetikai, hanem geometriai arányban növekedett. Róla is, mint a «millionáriusokról» rendesen, azt mondták, hogy nem is tudja, mennyi a vagyona.

Az igazság azonban az volt, hogy ő az utolsó dollárig tudta, hogy elveszne hüvelyk nem dicsekedett vele. Azon időtájban, a melyben mi - azon tisztelettel, a minőt egy ily jelentékeny társadalmi tényező megérdemel - őt olvasóinknak bemutatjuk, Kolderup W. Vilmos urnak a földgömb legkülönbözőbb pontjain kétezer kereskedelmi irodája volt; amerikai, európai s ausztráliai hivatalaiban nyolczvanezer embert tartott alkalmazva s levelezőinek száma háromszázezer volt; ötszáz hajóból állt kereskedelmi flottája, mely szüntelenül az ő üzleti érdekében bódorgott a tengeren, s csak postaköltségekre és bélyegekre egy millió forintot adott ki évenkint.

Szóval ő volt a gazdag Friskó dicsősége és büszkesége. Kalifornia fővárosát, San-Franciskót az amerikaiak ugyanis egész családias névkurtitással kedélyeskedve Friskónak nevezik. Vilmos árverelési ajánlata tehát a legkomolyabb ajánlat volt, a mit egyáltalában várni lehetett.

Ennélfogva, a mint a «liczitáczió» közönsége észrevette, ki igért felül a Hogy elveszne hüvelyk árára százezer dollárt, ellenállhatatlan izgalom vett rajta erőt, a tréfálkozás megszünt, a szójátékok s rossz élczek egyszeribe csodálkozó közbeszólásoknak adtak helyet s a teremben nemsokára fölzendült az ilyenkor szokásos «hurrá» is.

Azután mély csöndesség következett e zajongásra.

Minden szem kitágult, minden fül kihegyeződött s mi a magunk részéről, ha ott lettünk volna, lélekzetünk vételét is visszatartottuk volna, csak hogy mitse veszitsünk el az izgalmas jelenetből, melynek okvetetlenül ki kell fejlődni, ha valami más vállalkozó is akad, kinek kedve támad versenyre szállni Kolderup W.

De valószinü volt-e ez? Sőt egyáltalában lehetséges volt-e? Először is elég volt rá nézni Kolderup W.

Vilmosra, hogy az ember meggyőződjék, hogy ez az ember, a hol az ő pénzemberi fölénye van szóban, nem fog engedni soha. Nagy, erős, széles fejü és vállu, jól tagbaszakadt, izmos, nem minden neszre megijedő férfiu volt.

fogyás anélkül, hogy elveszne hüvelyk

Tekintete jóságtól s határozottságtól ragyogott, de egyuttal azt is elárulta, hogy szemeit a maga jószántából nem igen szokta lesütni. Szürkülő hajzata ugyanoly bozontos és gazdag üstököt képezett koponyája körül, mint akár fiatalsága első éveiben.

Orra egyenes vonalai mértani pontossággal kirajzolt derékszögü háromszöget képeztek. Bajuszt nem viselt. Amerikai modorban kétfelé választott szakáll, az állon erősen kiborotválva s felső végein egész az állkapocs kulcscsontjáig, föl a szem alá hatolva volt arczának disze. Fogai fehérek voltak s egyenletes rendben álltak finom metszetü és alaku ajkai mögött.

Azon valódi commodore-arczok közé tartozott, a melyeket erősebbé tesz a vihar, s daczra késztet az orkán. Nincs is az az égi háboru, mely e főt meghajlitotta volna, oly hatalmasan cucc vásárolni, hogy lefogy a nyakán, mely mintegy támasztó oszlopul szolgált neki.

Ebben az árverelő küzdelemben tehát, minden ajánlat, mely őt ujabb igéretre ösztönzi, legalább is százezer dollár jelentőségével birt. Nem lehetett ellene harczolni.

Egy millió kétszázezer dollár! Vilmos nem fog tágitani. Ismételt pisszegések fogyás anélkül a két tisztelt üzletembert, hogy maradjon szépen csöndességben.

Mindenki hallani akart. Mindenkinek szive hangosan dobogott. Akad-e oly merész hang, mely válaszol Kolderup W. Vilmos hangjára.

Olvassa el is