Pesti Hírlap,

Prágai Magyar Hirlap, Rá sem ért azonban, hogy az amúgy is céb tálán eltentáilást kísérelje meg. Egyszer csak azon veibe észre magát. Tetejébe végül egy nyúzott birkát dobtak. Ebből sem lesz ma piláf! A török csapat pedig lóhalálában neki­vágott az útnak, ahajt délfelé Hála neked jóságos istenem, ki elkári- tád fejem felöl és faluimtól a szörnyű gyalá­zatot! Egy évig kő volt a párnája, könny az itala,' szégyenkezés az eledele. Félévig tartott, mig az enyickeiek szép má-1 riás húszasokban össze tudtak gyűjteni annyi ezüstöt, amennyit Tóth András bíró uram testi személye nyomott.

Pesti Hírlap, 1941. december (63. évfolyam, 275-297. szám)

Csakhogy mire elhozták a falu küldöttei: bőriszákjaukban a tengernyi ezüst húszast, a sok kegyetlen 'kínzástól annyira lefogyott és megsárgult az enyickei bíró, hogy amikor le­mérték öt is, a húszasokat is, több, mint fele; megmaradt az iszákokban. Ez az elhitváriyodás és a biró arcának sár­gasága pokoli gondolatot sugall a telhetetlen egri basának.

Láthatjátok, kicsiny ár a testi súlya ezüstben ekkora derék férfiem­berért. Nem pászol a fogyás tippeket egy héten belül a váltott rab sárga arc-színéhez. És szénit György napjára együtt volt a száz­ötvenöt fant arany.

Épp azon a napon, amikor a föld kétkózi munkása és a pásztornép elszegődik uj ke­nyerébe. Ezen a napon indultak apró csoportokban, tarisznyájukban a cipó és az eléség alá rejtve öt-öt ront aranyat, harmincegy enyickei gaz­dák.

 • Kávé segít nekem lefogyni
 • Наша история была совершенно иной.
 • English-Hungarian Sentences from the Tatoeba Project TTS - Page
 • Pesti Hírlap, december ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Isten segedelmével majd csak kiváltják, hogy hazahozzák öt a boldogság vidám és meg érdé mélt k o m m en ci ójába. És haza is hozták.

Prágai Magyar Hirlap, 1928. december (7. évfolyam, 275-296 / 1902-1923. szám)

Az egri basa bosszuszomját eloltotta a kap­zsiság, de ördögi lelke még egy kínos megle­petést tartogatott az enyickeiek részére. Mikor tül voltak már Tóth András biró uram testsúlyának s az aranynak le mérésén s bár csak százharminc fontot nyomott sze­gény feje, mégis ott kellett hagyni a huszon- ötfontnyi aranyat, mint ráadást.

Új Szó, Ta­lálkozzon a barátai­val, de hagyja, hogy főként ők beszéljenek és szórakoz­tassák.

Holott vajmi hamar el tudtátok hozni a száz­ötvenöt font aranyat. Ezért nem vága­tom ki nyelveteket, bár megérdemelnétek, 275 font lefogy ebek elesége legyen az.

275 font lefogy

Megígértem, hogy épségben szolgáltatom ki nektek ezt a rühes : kutyát Többet teszek ennél: f ö 1 di­sz i t v e adom őt vissza nektek. Murzruk, dí­szítsd föl a rab arcát, hogy soha el ne felej­tené: mily alávaló volt, elrejtvén nyomorú­ságos asszonyait, megfosztva őket attól a gyönyörűségtől, hogy igazhitüek kertjeinek díszei lehessenek.

Murzuk, a hóhér, e percben előugrott s mig két marcona pribékje lefogta a [©gyöngült rabot és a spábik lodzsáikat a harmincegy fegyvertelen magyar mellének szegezték, tü­zes vassal ódáéi gebeit egy török félholdat Tóth András uram orcájára, jobb felől.

Az enyickei biró a sebesült vadkan mód­jára rázta le magáról pribékjeit s bizony a bizonyom, nekiront a gonosz basának és ki­rázza széttottyadt, kövér testiéből a fekete lelket De szerető karok vertek rája mindennél erősebb láncot: pasa! Ne károm old a Tér emlőt s ne 'kívánj lehetetlent tőlünk, szegény, földhözragadt néptől.

Navigation menu

Minek nyomná hazamenet vállatokat e haszontalan 275 font lefogy Kifosztva, reménytelenül s végsőkig elke­seredve eredt uinaik az enviekei küldöttség, de kikötötte elébb, hogy ne essék bántódása azalatt, mig ők odajárnak az ő derék, sze­gény birájuknek.

Tejbe-vaiba füröszt. Nem is lesz baj, ha tíz-tizenöt fonttal több aranyat hoztok.

 • Zsírégető eredmények
 • A lutheránusról azt mondják, hogy a kulacsában mindég kétféle folyadék van, bor és víz.
 • A 30 legnagyobb hazugság a testépítésben
 • English-Hungarian Sentences from the Tatoeba Project Hide English - Page

Mert hátha nekikerekedik a termete időközben? Csufondárosan, kacagva mondotta ezt a törpe és púpos tolmács, miközben két bagoly­szeme karikára forgott szem pillájától meg­fosztott, 275 font lefogy szemhéjai között. Keservesen ballagott vissza messzi szülő­falujába az enyickei küldöttség. Keserves gyász szakadt Bnyickóre, mikor dolguk végezeten, kif osztottan és megcsalat­kozva haza érkeztek.

De csoda történt.

Új Szó, 1997. november (50. évfolyam, 252-275. szám)

A falu, a környék, az egész vármegye és a szomszédos, török járomtól szabadult várme­gyék fölháborodva vették hírét az egri basa hallatlan zsarolásának. Évszázados vérviharok közepette abban a korban nem volt valami drága az emberéle1 általában, hát még ha egyszerű közrendü em­ber életéről volt szó.

Ez az egyszerű, becsületes magyar nagyot cselekedett. Egy egész falu asszonyát, lányit mentette meg a gyalázattól, hogy bitang jószág módjá­ra hitetlen pogányák zsákmányává essék. És volt a megmentett fehérnép közt neme- kisasszony és nelőzetes 275 font lefogy, — nem is egy. Ezt a léloikmentő és gyalázat-elhárító em­bert meg kell váltani szörnyű rabságából. Ez már nem is kényszer többé, ham m a magyar becsület önként adódó és el semmi­képpen odázható kérdése.

Ks napról-napra, hétről-hétre, faluról-íalu- ra és vár megyéről-vár megy éré gyűltek az aranypénzek Tóth András váltságdíjára. Testi súlya, miikor 275 font lefogy esett, lehetett vagy száznegyven font. Ehhez vegyük az egri basa zsarolásának ráadását, a tizenöt fontot.

275 font lefogy

Százötven öt font aranyra volt szükség, hogy a faluját megmentő enyickei biró h ízatér­Az epyickei gazdák fogták le a kínjában és. Tóth Andrást és nem engedték, hogy emberéletet oltva, belerohanjon saját vesztébe is. Otthon nagy parádéval fogadták a falu be­csületének és boldogságának megmentőjét. Egy év múltán pedig megszületett Tóth András uram első fiacskája — arcána fél­holdas je g g y e L Az enyickei bíró famíliája pedig ezentúl Rab-Tóthnak neveztetek.

Ugy-e igazam van? Nemzedékről nemzedékre származott át ez a nemesi név és apák fiaikban örökítették át a félholdas jeleit a Rab-Tó tliok minden fér- í[sarjadékának arcán. Ugy-e, olyan szép ez, mint egy mese? Pe­dig színtiszta valóság. Hol vannak már a törökök pogány félhold­jai! S a Rab-Tóthok férfiaknak arcán még ma is ott söiétilik Murzuknak, az egri basa hóhé­rának rémes kezenyoma; — most már egy derék magyar család eleven címerévé ma­gasztosulva.

A Rab-Tóthok falujából való Emberévé ka­pitány garmizoninspeikciás volt azon a napon Tisztéhez tartozott a helyőrség ügyeletes tisztjének sok egyéb közt az is, hogy ellen­őrizze, éberen teljes kik-e az őrök kötelessé­güket a garnizoináristomban? Ebben a komor épületben, ahol a katona­ság bűnösei töltik rabságukat. Mikor kapitány ur Emberevö rendben ta­lált a kapuvártánál mindent, Szitárcsik Ven­cel őrmester, az áristom prófosza, alázatos tisztelettel javasolta, hogy ahogyan ő, a ka­pitány ur is 275 font lefogy posztópapucsba, ment úgy lehet igazán tetten érni a sem mire való őrsze­meket a börtön folyosóin, ha arra vetemed­nének, hogy őrhelyüköu elszúrditsanak.

my favorite fonts

Oda voltak ez ormótlan papucsok készítve a tömlöebartó kulcsos-kamrájába. Kapitány ur Emberevő belebujtatta laikk- topánkás lábait a csúf, de célirányos alkalma­tosságba és elindult a folyosó őrszemeinek az ellenőrzésére. Az elsőnek ott kellett volna járkálnia a kö- nyökailakiu folyosó túlsó részén, ab óvá a fo­lyosót elzáró vasajtó kérni el őrésén nem lehe­tett ellátni. A nyomasztóan. Elaludt volna csakugyan az őrszem, va«rv csak megpihent s a lám pofén ybe mered, mintha attól akarna erőtadó példát venni az éberségből; közben hazagowaoil a szülőfalu­jára?

Hej de nehéz vcxlt hiszen onnan elszakadni három keservesen hosszú esztendőre!

275 font lefogy

Az Emberévő és a prófosz nesztelenül osont el a cellák ajtai előtt a folyosó könyö­ke felé. Mihamar oda is értek és látták Szörnyű fegyelmi vétséget láttak, amiért esztendőkkel méri a büntetést a szigorú ka­tonai törvényköny v. A folyosó derekán, érmen a drótról függő petroleuinLámpás fénykoréban, két ceiiaajtó között, falnak vetett háttal aludt a poszt.

275 font lefogy

Az Embarevő 275 font lefogy mozdulattal szájához emelte kez'yüs kezét. Azt mondotta ez a mozdulat: — Csitt! Csak lassan a testtel.

Ilona Gömöri Gy. Jó időjárás után dönti az acélos tiszai búzát. A látványos uradalmi aratóünnepeken kí- vül éltek a z o k az e g y s z e r ű agrárrítusok, spontán szokások, m e l y e k n e k célja a b e - takarítás v é g é n e k m e g ü n n e p l é s e.

Tetten kell öt érni! Az alvó baka mindenről álmodhatott, csak arról nem, hogy mekkora veszély fenyegeti.

Mikszáth Kálmán: CIKKEK ÉS KARCOLATOK I.

Vagy mégis megálmodta? Keserves, mély sóhajtás szakadt föl mellé­ből és feje féloldalit, billent, nekitámaszkodva a szuronvo'S fegyver csövének. Az Emberevő a prófosz vállára tette a ke­zét, úgy állítva meg Szitárcsik őrmester urat sietős útjában.

Kaptákban állva egy vélemé­nyen van tüstént a felsőbbséggel, bármeny­nyire nem érti is a dolgot. Ott álltak hát egy hosszú percig pár méter­nyire a nyilvánvalóan alvó poszttól. Az Emberevő kapitány fürkészve nézte az ismerősnek tetsző arcot. Chuck basszus fogyás látta ő ezt már? Nem az ő századából való. Még csak a zász­lóaljából sem és mégis ismerős.

A puskacső nem valami kényelmes párna. Nem csudáim való hát, hogy az alvó Vil- mos-baka feje uj helyet keresett pihenésé­nek.

275 font lefogy

Megmozdult a csákós fei és hátra billeni a falnak. A kapitány ur keztyüs keze idegesen rán- dult meg. Már tudta, miért olyan ismerős neki ez a legény? A lámpa rátüző fényében ott sötétlett az alvó őrszem arcán az enyickére való Rab- Tóthok eleven nemesi címere: a török fél­hold — No, megyünk-e már? De nem mentek.

275 font lefogy

Kardiány ur Emberevőnek sürgős tenniva­lója akadt hirtelen. S csakugyan: Kapitány ur Emberevö le­húzta kezdői jót, kinyitotta a d ö z n i födelét és sodorni kezdett egy cigarettát, de naigyon remeghetett a keze, mert az ezüstszelence a földre esett és visszhangot riasztva csattant a folyosó kőkockáira. Bosszankodva, de fürgén hajolt le érte, megelőzvén a szolgálatkész őrmestert: — Biz ez kiszóró dóit.

 1. Zsírégetés 30 perc
 2. Однако я не совсем уверена в своей правоте.
 3. Nortons fogyás
 4. Когда Солнце в последний раз находилось в нынешнем положении относительно центра Галактики, огромные рептилии только что начали устанавливать свою власть на Земле - небольшой голубой планете, одном из спутников Солнца.
 5. Pycnogenol zsír veszteség
 6. Это наполовину библиотека, наполовину музей, и там содержится огромный объем информации в самых разнообразных формах.

No, mindegy Gye- rünk­És elindultak az őrszem felé. Az pedig — keményen f e r t i g -be csapta a szűrönyos puskáját: — Halt, verdá! No, fiam — folytatta a szolgálati diskur­zust az Emberevő —, Marsübungotok volt, ugy-e?

De a következő pillanatban szinte léesett a csodálkozástól az álla. A ka­pitány ugyanis igy folytatta: — Vigyázz, fiam. El ne nyomjon az álom.

Olvassa el is